Regulamin Serwisu gabinetjogi.pl

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Gabinet jogi Agnieszka Wolak , 31-523 Kraków, ul. Moniuszki 36/4,  usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego gabinetjogi.pl zwanego dalej Serwisem.

Definicje

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie.
 3. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel pod nazwą Moje konto, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia Usługi na prowadzenie Konta Użytkownika.
 4. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 6. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną przez Użytkownika w sposób określony w Regulaminie, wymaganą do korzystania przez Użytkownika z odpłatnych Usług.
 7. Serwis – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi portal internetowy działający w domenie gabinetjogi.pl.
 8. Umowa – oznacza umowę zawartą na odległość pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą na zasadach określonych w Regulaminie.
 9. Usługa – oznacza odpłatną usługę oferowaną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, polegającą na udostępnieniu materiałów audiowizualnych z zajęciami jogi na określony czas.
 10. Usługodawca – oznacza Gabinet jogi Agnieszka Wolak, ul. Moniuszki 36/4 31-523 Kraków, NIP: 676 151 84 17, REGON: 357151700, będący jednocześnie właścicielem Serwisu.
 11. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone Usługi oferowane przez Serwis, lub z którym zawarta może być Umowa.

Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Usługodawca stosuje mechanizm plików cookies, który działa zgodnie z Polityką plików cookies Serwisu.
 3. W celu złożenia zamówienia oraz w celu korzystania z płatnych usług dostępnych w Serwisie, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Zakazane jest wykorzystywanie Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 5. Usługodawca stosuje środki techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkownika pozyskanych na potrzeby realizacji usług oferowanych przez Serwis zgodnie z Polityką prywatności serwisu gabinetjogi.pl. W szczególności Usługodawca informuje, że nigdy nie zwróci się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu Hasła. Jednocześnie Użytkownik we własnym zakresie  powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują zagrożenia związane z pozyskaniem i modyfikacją danych osobowych Użytkownika przez osoby nieuprawnione.
 6. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Usługodawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 7. Materiały audiowizualne, które zostaną udostępnione Użytkownikowi w ramach Usługi świadczonej przez Usługodawcę, stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019 poz.1231) i przeznaczone są do jego osobistego użytku. Użytkownikowi nie wolno w szczególności wprowadzać ich do obrotu, modyfikować, dystrybuować, rozpowszechniać, w tym udostępniać osobom oraz podmiotom trzecim.

Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówienia na Usługi odpłatne oferowane przez Serwis.
 3. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę w Serwisie i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Polityką prywatności Serwisu, akceptując jej treść poprzez znaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje niezwłocznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
 6. Zapisanie się do newslettera polega na podaniu w formularzu na stronie Newsletter Serwisu gabinetjogi.pl imienia Użytkownika oraz adresu mailowego, na który Usługodawca będzie dostarczał swój newsletter. W trakcie zapisywania się do newslettera Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Polityką prywatności Serwisu, akceptując jej treść poprzez znaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

Usługi

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika usługi odpłatne i nieodpłatne. Usługi nieodpłatne są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika, drogą elektroniczną usługę odpłatną polegającą na wypożyczaniu nagrań audiowizualnych z zajęciami jogi na określony czas. Szczegółowy zakres Usługi odpłatnej każdorazowo wskazany jest na stronie internetowej Serwisu.
 3. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne polegające na udostępnianiu ogólnie dostępnych treści Serwisu, prowadzeniu Konta Użytkownika, dostarczaniu newslettera.
 4. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Użytkownikowi dedykowanego panelu Moje konto w ramach Serwisu, umożliwiającego Użytkownikowi modyfikacje  danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 5. Usługa dostarczania newslettera polega na przesyłaniu przez Usługodawcę na podany przez Użytkownika przy zapisaniu się do newslettera adres mailowy aktualnych informacji dotyczących treści i usług Serwisu gabinetjogi.pl.
 6. Użytkownik, który dokonał Rejestracji może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Użytkownika przez Usługodawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 7. Użytkownik, który dokonał zapisania się do newslettera może zrezygnować z usługi otrzymywania newslettera i zażądać usunięcia swoich danych podanych przy zapisaniu się do newslettera.

Zamówienia na Usługi odpłatne oraz realizacja zamówień

 1. Użytkownik może składać zamówienia w Serwisie za pośrednictwem formularza zamówienia Serwisu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Użytkownik składający zamówienie za pośrednictwem Serwisu kompletuje zamówienie wybierając materiały audiowizualne, którymi jest zainteresowany spośród oferowanych na stronie internetowej Serwisu.
 3. Dodanie Usługi odpłatnej do zamówienia następuje przez wybór polecenia „Wypożycz film/y” oraz przez wybór terminu wypożyczenia. Użytkownik po skompletowaniu całości zamówienia, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Usługodawcy, wybierając w formularzu zamówienia przycisk „Kupuję i płacę”. Przed wysyłką zamówienia do Usługodawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie za wybrane Usługi, czasie trwania każdej z  Usług.
 4. Przesłanie przez Użytkownika formularza zamówienia, stanowi przyjęcie przez Użytkownika oferty Usługodawcy na Usługę odpłatną, będącą przedmiotem zamówienia. W trakcie wypełniania formularza zamówienia Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez znaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Usługodawca potwierdza przyjęcie zamówienia Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia.

Płatności

 1. Ceny na stronie internetowej Serwisu zamieszczone przy danej Usłudze stanowią ceny brutto.
 2. Ostateczną ceną wiążącą strony jest cena Usługi wskazana na stronie internetowej Serwisu w momencie składania zamówienia przez Użytkownika.
 3. Użytkownik dokonuje płatności za usługi odpłatne kartą płatniczą albo przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl lub przelewem bankowym na rachunek Usługodawcy.
 4. Użytkownik powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy w terminie 7 Dni roboczych.
 5. W przypadku niewywiązania się przez Użytkownika z płatności w terminie wskazanym powyżej zamówienie zostaje anulowane przez Usługodawcę.
 6. Usługodawca po otrzymaniu zapłaty za zamówione Usługi przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres e-mail  wskazany przez Użytkownika w formularzu zamówienia link z adresem internetowym, pod którym Usługodawca udostępnia Użytkownikowi zamówione materiały audiowizualne na czas określony w zamówieniu.
 7. Usługodawca po otrzymaniu zapłaty za zamówione Usługi przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres e-mail  wskazany przez Użytkownika w formularzu zamówienia  fakturę w formie pliku PDF obejmującą zamówione usługi odpłatne.

Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z Usług odpłatnych świadczonych przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona przykładowo w formie elektronicznej i przesłana na adres e-mail Usługodawcy awolak@gabinetjogi.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis przedmiotu reklamacji. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatrzy reklamacje i udzieli odpowiedzi na adres e-mail poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

Odstąpienie od Umowy

 1. Ze względu na specyficzny charakter Usług świadczonych przez Usługodawcę prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do Umów o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę i poinformował Użytkownika o spełnieniu świadczenia.

Ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności Serwisu gabinetjogi.pl.

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, lecz w przypadku Umowy zawieranej z Użytkownikiem będącym Przedsiębiorcą Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącym Przedsiębiorcą.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 4. Umowy ze Usługodawcą zawierane są w języku polskim.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie.